• آئین رونمایی از مستند شهیدان شیخ محمد تهرانی و مهدی بداغی

    آئین رونمایی از مستند شهیدان شیخ محمد تهرانی و مهدی بداغی

  • برگزاری جلسه ای با حضور دکتر انصاریان و نویسندگان استان سمنان جهت پیشبرد فرهنگ نامه شهدا

    برگزاری جلسه ای با حضور دکتر انصاریان و نویسندگان استان سمنان جهت پیشبرد فرهنگ نامه شهدا