• حضور ریاست و اعضای ستاد کنگره 3000 شهید استان سمنان در منزل شهید بداغی و نمایش مستند شهید بداغی

  حضور ریاست و اعضای ستاد کنگره 3000 شهید استان سمنان در منزل شهید بداغی و نمایش مستند شهید بداغی

 • حضورسردار حسن زاده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

  حضورسردار حسن زاده در ستاد کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان

  سردار حسن زاده:بایدگنجینه بزرگ جمع آوری شده در ستاد کنگره به سرعت تبدیل به محتوا شود.من واقعا به وجد آمدم از کار بزرگ وبا عظمت شما(کنگره شهدا)

  ادامه

 • آیین رونمایی از مستند شهیدان بسیجی شیخ محمد تهرانی ومهدی بداغی برگزار گردید

  آیین رونمایی از مستند شهیدان بسیجی شیخ محمد تهرانی ومهدی بداغی برگزار گردید

  آیین رونمایی از مستند شهیدان بسیجی شیخ محمد تهرانی ومهدی بداغی برگزار گردید

  ادامه